Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Sep

26

2023-2024 Ciència Política I – UB


Programació del curs

[ Última actualització 13.09.2023 ]

Un total de 26 sessions, dimarts i dijous de 10h00 a 12h00, entre el 19 de Setembre i el 21 de Desembre, a l’aula 2101. Es tracta d’una introducció a la disciplina de la Ciència Política orientada especialment pels futurs sociólegs i sociòlogues.

Avaluació continuada: un 50% de la nota resulta de l’examen final amb un (eventual) examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació d’un mínim de 2 pràctiques (25%+25%) a fer d’entre totes les que es proposen al llarg del curs. Voluntariament es poden fer més pràctiques. En aquest cas, la nota final de la part pràctica resultarà de les dues notes més elevades). S’hauran d’entregar, a l’aula i en paper, en dates límit del 31 d’octubre (pràctica 1) i 21 de desembre (pràctica 2).

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un examen de recuperació.

Manual: Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament que no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) i la participació a l’aula on es forma el corpus de l’assignatura.

A modo informatiu, podeu consultar aquests manuals:

» Josep Maria Vallès, Ciència Política. Una introducció. Barcelona: Ariel.
» Gianfranco Pasquino (Ed): Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza Universidad.

.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

.

Sessió 1/19 de Setembre

Continguts:

Presentació i organització de l’assignatura. Ciència i objecte de la política. Nocions bàsiques d’epistemologia de ciències socials (paradigmes, revolucions científiques, programes d’investigació, etc.).

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «¿Qué es política?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 17-30.

Materials:

» Dos lectures d’un clàssic, Max Weber: La política com a vocació (lectura de pàgs. 2-7, recomanat tot el text) i El polític i el científic (text complementari).

Pràctica:

Comentari dels fragments de Weber (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

Nota: de forma orientativa podeu consultar aquí com fer un comentari de text.

.

Sessió 2/21 de Setembre

Continguts:

Mètode i teoria: ou o gallina? Explicacions orientades pel mètode (method-driven) versus explicacions orientades per la teoria (theory-driven). El locus d’enunciació: el científic i el polític (Weber). Subjectivitat i coneixements situats (Haraway).

Materials:

Algunes lectures recomanades i complementàries:

» Sobre el paper de la subjectivitat o perspectiva en la ciència Marta Malo de Molina, Nociones comunes, part 1 i part 2, Donna Haraway, Conocimientos situados.

» Sobre el paper de les ciències socials, aquests dos articles d’opinió: La hora de la ciencia social, de Santiago Fernàndez Patón y De la ciencia, la política y otras cosas, de José Manuel Zaragoza Bernal. I també el comunicat de les principals associacions de ciències socials sobre la gestió del COVID i el seu paper.

Pràctica:

Comentari del comunicat de les associacions de ciències socials amb motiu de la gestió del COVID (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 3/26 de Setembre

Continguts:

Què és la política? Aproximació etimológica. El govern dels assumptes de la polis. La política de l’Antigüetat. La política de la modernitat. El repte de la postmodernitat. La política i aillò polític. L’agonisme i l’antagonisme. Fenomenologia, definicions, praxis. Ideologia i teoria. Posmodernitat i «postmodernisme». Abstracció i anàlisi empíric.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «¿Qué es política?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 17-30.

Materials:

» Aristòtil, La Política (fragment).
» Maquiavel, El príncep (pàgs. 4-20, 49-57).
» Lyotard, La condició postmoderna (pàgs. 1-9).

Pràctica: Comenta un dels dos textos d’Aristòtil o Maquiavel (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 4/28 de Setembre

Continguts:

El poder: naturalesa i definició. Cosa o relació? El repte intel·lectual de Michel Foucault. Extensió i expressió. Concepte i definicions. La definició clàssica de Robert A. Dahl. Poder i moral: la concepció alternativa (Aristòtil). El poder com aspiració a un bé comú.

Capítol de referència:

Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44.

Materials:

» El poder, vídeo de Michel Foucault.
» Lectura de Ramón Máiz: Poder, legitimidad y dominación (pàgs. 1-13).
» Podeu consultar també aquestes breus anotacions del professor sobre el poder.

Pràctica:

Comentari per escrit del vídeo (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 5/3 d’Octubre

Continguts: La decisió i les esferes de la política. Estat i societat civil. Autonomia, heteronomia i anòmia. El poder formal i el poder informal. Els espais de poder. Poder i contrapoder. Separació de poders i contrapoders.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44.

Materials:

» Ramón Máiz, Poder, legitimidad y dominación (págs. 13-34).
» Capítulos de Holloway («Doce tesis sobre el antipoder», págs. 73-82) y Negri («Contrapoder», págs. 83-92) en Colectivo Situaciones (Ed.): Contrapoder (Ed. De mano en mano, Buenos Aires).

Pràctica: Escriu un breu assaig sobre la capacitat dels algoritmes de les xarxes socials per condicionar decisions polítiques on es vegi què està passant actualment amb la qualitat democràtica (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 6/5 d’Octubre

Continguts:

Legalitat i legitimitat. Conceptes i distinció. Noció weberiana de la legitimitat política. La força de llei, el desig i el principi de realitat. Hegemonia. Eficàcia i eficiència. Autoritat i tipus d’autoritat (legal, tradicional, carismàtica).

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44.

Materials:

» Ramón Máiz, Poder, legitimidad y dominación (págs. 13-34).

Pràctica: Pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 7/10 d’Octubre

Continguts:

L’Estat. La definició (completa) de Max Weber: «Estat és la comunitat humana que reivindica per a si amb èxit el monopoli de la violència física legítima en un territori determinat» (font: La política como vocación). La sobirania i Carl Schmitt: què o qui decideix què es decideix? Mutacions contemporànies de la sobirania en un món globalitzat.

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials: 

» Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu.

» Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, Madrid: Alianza Universidad.

Pràctica: Comentar el video de Charles Tilly a partir de l’anàlisi de la formació del Estado en España (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 8/17 d’Octubre

Continguts:

Estat, règim, sistema. Abast fenomenològic i clarificacions conceptuals. Història de la Ciència Política i evolució de l’objecte d’estudi: de l’Estat al sistema i de nou cap a l’Estat. Teoria d’Estat (Weber), teoria d’actors (Olson) i teoria de sistemes (Luhman).

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials:
» Echeverría, Julio (1997): La teoría del sistema político.

Pràctica: comenta aquesta gràfica (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 9/19 d’Octubre

Continguts:

State– i nation-building. La nació com a significant significat al llarg del temps (Greenfeld). Les revolucions socials i la política de la modernitat (Gellner): la nació troba l’Estat, neix l’Estat nacional (Breuilly, Foucault). La nació, «comunitat imaginada» (Benedict Anderson). El govern representatiu, el demos i la plurinacionalitat.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials:

» Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25)
» Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared»

Pràctica: comentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 10/24 d’Octubre

Continguts: L’Estat nacional, de dret, democràtic i social. Estat, territori, població. Tipologies (territorials) d’Estats. Asimetries de facto i asimetries de jure. Multiculturalitat, plurinacionalitat i acomodació de la diversitat. Estat i globalització.

»  Ronald L. Watts, taula tipològica dels sistemas políticos federals, font: Comparing federal systems, McGill-Queen’s University Press, 1999

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials:

» Ramón Máiz, Federalismo, nacionalismo y democracia en Estados multinacionales
» Joaquín Urias, Estado unitario (descentralizado o no) y Estado federal 

Pràctica: veure i comentar el vídeo de Joaquín Urias pensant a les següents preguntes (no cal respondre a totes com si fos un examen): quina és la forma d’organització territorial de l’Estat a España? Cap a quines alternatives podria avançar? Com ho podria fer? Quins tipus de models federals es reconeixen? (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 11/26 d’Octubre

Continguts:

Règims polítics. Anàlisi teòric i empíric. El paper de la teoria política i les casuístiques. Tipus ideal (Idealtypus) i tipologies (Juan J. Linz). Autocràcies: totalitària (subtipus: «frozen totalitarianism», «post-totalitari»), autoritària i sultanat. Autoritarismes i democratització.

Capítol de referència:

Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Juan J. Linz, Transiciones a la democracia, REIS

Pràctica: pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

31 d’octubre, data límit d’entrega per la pràctica 1

Sessió 12/31 d’Octubre

Continguts: 

Què és democràcia (i què no). Democràcia clàssica i moderna. Democràcia i Estat. Capacitat estatal, antagonisme i agonisme. Democratització versus desdemocratització. L’escala de la democràcia. Models de democràcia.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Tilly, Charles (2010): «Definiciones de democracia«, Democracia, Madrid: Akal, págs. 37-47.

Pràctica: pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 13/2 de novembre

Continguts:

Dimensions, indicadors empírics i models de democràcia. Representació, participació, deliberació: dimensions de la democràcia, clarificacions conceptuals. Tipologies.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» David Held (1991): «Introducción», Modelos de Democracia, Madrid: Alianza Universidad, págs. 15-24.

Pràctica: pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 14/7 de Novembre

Continguts:

Participació institucionalitzada i democratització. L’ampliació del sufragi des dels origens de la democràcia. Democràcia representativa: entre el modell consociatiu i el modell Westminster. Llei electoral. Sistemes proporcional i majoritari. Llistes i districtes electorals. Referendums, ILPs i altres formes de participació directa.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Dieter Nohlen (1999): Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fundación Friedrich Naumann; pàgs. 3-24.

Pràctica: escriu un breu assaig sobre com podria ser una llei electoral a Catalunya (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 15/9 de Novembre

Continguts:

Participació no institucionalitzada: el programa de recerca de la política contenciosa (contentious politics). Protesta i producció d’institucions, dissenys institucionals i canvi polític.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 21 a 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» McAdam, Tarrow i Tilly (1996): «To Map Contentious Politics», Mobilization, 1/1, pàgs 17-34. Per si és mès fàcil, existeix una versió en galego-português.

Pràctica:

Escriu un breu assaig sobre algún procès de mobilització en democràcia que hagi produit algun tipus d’institució; per exemple, la PAH com a resultat de la mobilització per l’habitatge (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 16/14 de Novembre

Continguts:

Democratització i agència política. Notable, partit i moviment. Subsuncions del notable en el partit. Parteienstaat. Subsunció del partit en el moviment? Escenaris oberts i mutacions en curs.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 21 1 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Viejo Viñas, Raimundo (2009): «Tres políticas» en José Ángel Brandariz i Antón Fernández de Rota (comps): Globalización en crisis. Gubernamentalidad, control y política de movimiento. Málaga: Diputación de Málaga, págs. 103-114.

Pràctica:

Pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 17/16 de Novembre

Continguts:

Institucions i disseny institucional. Cap de l’Estat. Monarquia i república. Parlamentarisme i presidencialisme. Cap de l’Estat i consolidació democràtica, institucionalització i democratització.

Capítols de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 8, 11, 13 i 16, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Nohlen, Dieter (1999): «Presidencialismo versus Parlamentarismo», Revista de Estudios Políticos, nº 99, pàgs. 174.

Pràctica:

Pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 18/21 de Novembre

Continguts:

Partits i sistemes de partits. Dinàmiques i interaccions dels partits. Indicadors d’anàlisi empíric

Capítols de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 23, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Vídeo de John Keane Quin és el futur dels partits polítics

» Maurice Duverger (2012 [1951]): Los partidos políticos, México: FCE.

» Giovanni Sartori (2012 [1976]): Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza.

Pràctica:

Comparar les dues genealogies dels partits polítics (els apartats relatius als origens) de Duverger i Sartori buscant els elements comuns i diferenciadors (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 19/23 de Novembre

Continguts:

Els poders de l’Estat, 1. El poder legislatiu. Organització i funcionament dels parlaments. Presidència, comissions, etc. La moció de censura.

Capítols de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 14, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Web del Congreso de los Diputados.
» Montesquieu, en francés L’esprit des lois i en castellà El espíritu de las leyes.

Pràctica:

Comenta els capítols 1 a 7 del llibre XII de Montesquieu (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 20/28 de Novembre

Continguts:

Els poders de l’Estat, 2. El poder executiu. Presidències i gabinets. Formació de governs de coalició i teoria de jocs: minimal winning coalition. Administracions. El poder judicial. Organització de la justícia.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 13 i 15, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Web de la Moncloa
» Web del Consejo General del Poder Judicial
» Althusser, Louis (1959): Montesquieu: la política y la historia, capítulo V, pàgs. 117-129.

Pràctica:

Comenta el capítol d’Althusser des del que està passant a la política actual amb la separació de poders, la renovació del poder judicial, etc. (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 21/30 de Novembre

Continguts:

Mitjans de comunicació i xarxes socials. Deliberació i comunicació. Infoxicació i fake news.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 24 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Vídeo ¿La opinión pública ha existido siempre?

» Vídeo sobre l’opinió pública a Habermas

Pràctica:

Escriu un assaig justificat amb dades sobre com penses que podria afectar a la democràcia l’evolució recent de les xarxes socials (influència dels algorismes, compra de Twitter, etc.) (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 22/5 de Desembre

Continguts:

Què són els valors. Com s’articulen: les ideologies com a sistema jerarquitzat de preferències. Sistemes de valors i canvi cultural. Conflicte i canvi de preferències. Valors materials i postmaterials. Modernització i postmodernizació.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 18 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Schneider, Cecilia i Avenburg, Karen (2015): Cultura política, un concepto atravesado por dos enfoques.

» Díez Nicolás, Juan (1992): «Posición social, información, postmaterialismo», REIS, nº 57 (només les 5 primeres pàgines 21-25)

Pràctica:

Pendent (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 24/12 de Desembre

Continguts:

La dimensió cultural de la política. Discurs i construcció social de la política. Relat i story-telling. Marcs d’interpretació (frames).

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 17 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

»  G. A. Almond y S. Verba, The Civic Culture, cap.1, «An Approach to Political Culture», Princeton University Press, 1963. [ Traducció al castellà ]

Pràctica:

D’acord amb els conceptes d’Almond i Verba: com definiries la cultura política espanyola actual? Encara es podria avaluar d’acord amb aquests conceptes o podrien identificar altres amb un major potencial explicatiu? (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 25/14 de Desembrets: guts:

Continguts:

Ideologies polítiques i teories polítique. Ideosistema i teoria: límits metodològics de l’argumentació. Lloc d’enunciació: el polític i el politòleg.

Materials:

» van Dijk, Teun: Ideología y análisis de discurso.

Pràctica:

Identifica un gran relat ideològic (socialisme, liberalisme, etc.) i dissecciona quins són els seus principals components (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 26/19 de Desembre

Continguts:

Ideologies polítiques. Principals ideologies. Variants ideològiques del moviment obrer: socialismes, anarquismes i comunismes. Feminismes: igualtat, diferència, teoria queer. Ecologismes: medioambientalisme, decreixement, terraformisme.

Materials:

» Las ideologías políticas y el gráfico de Nolan.

Pràctica:

Fes l’anàlisi diacrònic d’un gran relat ideològic: exposa com han anat canviant al llarg dels esdeveniments històrics: per exemple, el comunisme abans i després de la Revolució de 1917 i la caiguda del Mur de Berlín (assaig entre 2.000 i 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències als materials de classe i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 26/21 de Desembre

Sessió dedicada a la recollida de pràctiques i la preparació de l’examen.