Raimundo Viejo Viñas

Autor, profesor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Sep

26

Ciència Política I


B digital 27/05/2011 – Barcelona – foto: Massimiliano Minocri

Programació del curs

[ Work in progress – última actualització 21.10.2020 ]

Un total de 25 sessions, els dimarts i els dijous de 16h30 a 18h30, entre el 6 d’Octubre i el 14 de Gener, a l’aula 1025. Es tracta d’una introducció a la disciplina politològica pensada especialment pels futurs sociólegs i sociòlogues.

Avaluació continuada: 50% de la nota resulta de l’examen final amb un examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 2 pràctiques (25%+25%) de entre totes les que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar en data límit: 14 de gener.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un segon examen de recuperació.

Manual: Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament que no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

A modo informatiu, podeu consultar aquests manuals:

» Josep Maria Vallès, Ciència Política. Una introducció. Barcelona: Ariel.
» Gianfranco Pasquino (Ed): Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza Universidad.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

Sessió 1/6 d’Octubre: Presentació. Ciència i objecte de la política. [ pàgina de la sessió ]

Sessió 2/8 d’Octubre: «Què és la política?» [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 3/13 d’Octubre: El poder: naturalesa i definició [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 4/15 d’Octubre: La decisió i les esferes de la política [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 5/20 d’Octubre: Legalitat i legitimitat [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 6/22 d’Octubre: L’Estat [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 7/27 d’Octubre: Estat, règim, sistema. Abast fenomenològic, variacions sobre l’objecte d’estudi. Estructura i acció. Clarificacions conceptuals.

Sessió 8/29 de’Octubre: State– i nation-building. Les revolucions socials i la política de la modernitat. L’aparició i transformació de l’opinió pública. La comunitat imaginada. El govern representatiu.

Sessió 9/3 de Novembre: Estat, territori, població. Tipologies (territorials) d’Estats. L’Estat nacional, de dret, democràtic i social. Estat i globalització.

Sessió 10/5 de Novembre: Règims polítics. Anàlisi teòric i empíric. El paper de la teoria política i les casuístiques. Tipus ideal (Idealtypus) i tipologies. Autoritarismes i democratització.

Sessió 11/10 de Novembre: Què és democràcia (i què no). Democràcia clàssica i moderna. Democràcia i Estat. L’escala de la democràcia. Models de democràcia.

Sessió 12/12 de Novembre: Democràcia. Capacitat estatal, antagonisme i agonisme. Democratització versus desdemocratització. Agència política i subjecte de la democràcia.

Sessió 13/17 de Novembre: Representació, participació, deliberació: dimensions de la democràcia, clarificacions conceptuals. Indicadors empírics i classificacions.

Sessió 14/19 de Novembre: Participació institucionalitzada mediada. La representació política. El mandat. Eleccions i sistemes electorals. Efectes induïts de les lleis electorals.

Sessió 15/24 de Novembre: Participació institucionalitzada directa. Consultes, referendums, etc. Mecanismes de control directe (recall, revocatoris, etc.). La participació ciutadana en les polítiques públiques i el policy-making. Govern-e.

Sessió 16/26 de Novembre: Participació no institucionalitzada: el programa de recerca de la política contenciosa (contentious politics). Protesta i producció d’institucions.

Sessió 17/1 de Desembre: Democratització i agència política. Notable, partit i moviment. Subsuncions del notable en el partit. Parteienstaat. Subsunció del partit en el moviment? Escenaris oberts i mutacions en curs.

Sessió 18/3 de Desembre: Institucions i disseny institucional. Cap de l’Estat. Monarquia i república. Parlamentarisme i presidencialisme. Distribució vertical i horitzontal del poder.

Sessió 19/10 de Desembre: Partits polítics. Sistemes de partits. Dinàmiques i interaccions dels partits. Indicadors d’anàlisi empíric.

Sessió 20/15 de Desembre: Els poders de l’Estat, 1. El poder legislatiu. Organització i funcionament dels parlaments. Presidència, comissions, etc. La moció de censura.

Sessió 21/17 de Desembre: Els poders de l’Estat, 2. El poder executiu. Presidències i gabinets. Administracions. El poder judicial. Organització de la justícia.

Sessió 22/22 de Desembre: Elits i grups d’interés. Teories d’elits. Llei de ferro de l’oligarquia. Lobbisme i campanyes polítiques. Grassroots lobbying.

Sessió 23/7 de Gener: Mitjans de comunicació i xarxes socials. Deliberació i comunicació. Infoxicació i fake news.

Sessió 24/12 de Gener: La dimensió cultural de la política. Discurs i construcció social de la política.

Sessió 25/14 de Gener: Sistemes de valors i canvi cultural. Conflicte i canvi de preferències. Valors materials i postmaterials.