Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Feb

09

2021 Anàlisi Política i Sistema Polític Espanyol


[ Work in progress – última actualització 09.02.2021 ]

Professor

En aquesta mateixa pàgina web trobareu una nota autobiogràfica del professor.

Sinopsi

En aquesta matèria volem aportar una visió actualitzada dels diferents elements polítics, històrics, jurídics, etc, que caracteritzen el sistema polític espanyol. Es tracta de oferir, per una banda, els continguts fonamentals i les eines teòriques, metodològiques, etc., d’anàlisi amb les quals evaluar la política espanyola. Per altra banda, es desenvolupa l’estudi dels components estructurals del règim i les seves tendències més recents, amb particular atenció al que està passant en els últims anys.

Per raons de comoditat i agilitat, en aquesta pàgina podreu trobar la programació i el dia a dia del programa de l’assignatura. Una còpia dels continguts definitius de les sessions anirà apareixent a la web de l’UB.

Programació del curs

Un total de 28 sessions, els dimarts i els dijous de 12h00 a 14h00, entre el 23 de Febrer i el 27 de Maig, en principi virtual pel COVID, més endavant potser semipresencial.

Avaluació: hi ha dos modalitats de avaluació possibles:

Avaluació continuada: 50% de la nota resulta de l’examen final amb un examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de la mitjana de 2 pràctiques (25%+25%) d’un mínim d’entre totes les opcions que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar en data límit: 27 de Maig.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un segon examen de recuperació.

Manual(s): Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament, no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

» El manual de referència és Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

Sessió 1/23 de febrer:

Continguts: Presentació de l’assignatura: enfocament teòric de la docència, definició de l’objecte d’estudi, etc. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…).

Materials: 

» El poder, vídeo de Michel Foucault.

» Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder i aquesta altra nota sobre els conceptes Estat, règim i sistema polític. Gràfic conceptual: Estat, règim i sistema polític.

Pràctica: comentari per escrit del vídeo de Foucault (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 2/25 de febrer:

Continguts: State-building a la Península Ibèrica. La construcció geohistòrica del «Reino de España». Les aportacions de la sociologia històrica. El cas espanyol a la llum de les tesis de Charles Tilly sobre la formació dels estats.

Materials:

» Capítol del manual de Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

» Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu.

» Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid: Alianza Universidad.

Pràctica: Comentar el video de Charles Tilly a partir de l’anàlisi de la formació del Estado en España (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 3/2 de març:

Continguts: Nation-building i Estat nacional a Espanya. La idea de nació: enfocaments teòrics. Genealogia històrica. Disputes al voltant d’Espanya com constructe polític: uninacional o plurinacional, descentralització i recentralització, asimetrització i resimetrització, etc.

Materials:

» Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25)

» Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared»

» Viejo Viñas, Raimundo (2013): «El lugar de la nación en el discurso emancipatorio y la mutación contemporánea de la soberanía»

Pràctica: comentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt a espai i mig, lletra Times New Roman, entrega per mail al professor).

Sessió 4/4 de març:

Continguts: El règim franquista: caracterització i «liberalització». Debat teòric i conceptual: les autocràcies totalitària (i post-totalitària), autoritària, teocràtica i el sultanat. Importància del règim autocràtic precedent per les democratitzacions. L’autoritarisme més enllà de la instauració d’un nou règim democràtic.

Materials:

» Juan J. Linz (1990): «Transiciones a la democracia».

Pràctica: «Quina variant de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis exposades per Linz» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 5/9 de març:

Continguts: La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Una nota sobre els règims polítics.

Materials: Serie de TVE, La Transición.

Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 5/11 de març:

Continguts: La tercera onada de democratització: el context global en el canvi de règim. La instauració del règim del 78.

Materials:

» [ gràficaEvolució dels règims democràtics al mòn.

Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 7/16 de març:

Continguts: L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Cojunctures transicionals i procés constituent.

Materials: Nota sobre els processos de la transició.

Pràctica: comentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transició espanyola i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 8/18 de març:

Continguts: Constitució i poder constituent.

Materials: Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.

Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 9/23 de març:

Continguts: Estat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats

Materials: Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social.

Pràctica: fer una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 10/6 d’abril:

Continguts: Tipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat.

Materials:

» Nota sobre el cap de l’Estat.

» Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart

Pràctica: lliure.

Sessió 11/8 d’abril:

Continguts: L’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió.

Materials: Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic.

Pràctica: com afecta el decret sobre l’estat d’alarma a la distribució del poder i l’articulació del poder polític? (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 12/16 de març:

Continguts: Integració europea i globalització.

Materials: Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania.

Pràctica: amb motiu de la crisi del coronavirus els països membres de l’UE s’han dividit al voltant de buscar una alternativa de financiació. Explica en què consisteix, quins països estan a favor, quins en contra, quins àmbits de decisió es troben implicats en la presa de decisions i quins margens tenen els Estats membres (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 13/18 de març:

Continguts: Participació política, qualitat democràtica i moviments socials.

MaterialsNota sobre la participació i qualitat democràtica.

Pràcticaen els últims temps hi ha hagut tot un seguit de moviments que s’han expressat als carrers. Tria un d’aquests moviments i exposa quines són les seves reivindaciones, els seus repertoris d’acció col·lectiva, els seus símbols, si aconsegueixen introduir els seus temes en l’agenda pública o fins i tot produir canvis legislatius (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 14/23 de març:

Continguts: El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica.

MaterialsNota sobre memòrica històrica i justicia transicional.

Pràctica: lliure

Sessió 15/25 de març:

Continguts: Democràcia i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales.

Materials: Nota sobre el parlamentarisme en España.

Pràctica: lliure


» PAUSA DE SEMANA SANTA «

Sessió 16/6 d’abril:

Continguts: Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78.

MaterialsNota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.

Pràctica: lliure

Sessió 17/8 d’abril:

Continguts: El poder executiu i l’administració.

Materials: Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.

Pràctica: lliure

Sessió 18/13 d’abril:

Continguts: L’organització territorial de l’Estat (Estat autonòmic, provincials, etc.).

MaterialsNota sobre l’organització de l’Estat i la tensión entre centralització i descentralització.

Pràctica: lliure

Sessió 19/15 d’abril:

Continguts: El nou problema de la territorialitat en Espanya.

MaterialsNota sobre la qüestió territorial de l’Espanya buida.

Pràcticarealitzar una breu diagnosi de quina ha estat l’evolució demogràfica de l’última dècada a les provincies (quines han perdut població i quines no) i quins conflictes i actors polítics han aparegut arran d’aquesta tendència (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 20/20 d’abril:

Continguts: El poder judicial i l’organització de la justícia. La «judicialització de la política» i la «polítizació de la justicia».

Materials: Nota sobre el poder judicial i la crisi del règim del 78.

Pràctica: lliure

Sessió 21/22 d’abril:

Continguts: Drets i llibertats fonamentals en el marc del règim polític del 78.

MaterialsNota sobre la pugna i consolidació dels drets.

Pràctica: partint del debat sobre el dret a la mort digna, indica quin és l’estat actual de la qüestió, quins són els termes de la disputa política, quins actors hi són presents i quines són les seves posicions; indica i justifica igualment quin seria l’encaix en el marc de l’evolució de drets i llibertats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)

Sessió 22/27 d’abril:

Continguts: Qualitat democràtica: entre la corrupció i la desafecció o la democratització. Nota sobre la la democratització i la qualitat democràtica.

Materials: Lectura sobre les dificultats de mesurar la qualitat democràtica.

Pràctica: busca indicadors sobre la qualitat democràtica del sistema político espanyol (caiguda de participació electoral, limitacions a la llibertat de premsa, percepció ciuidadana sobre la política, les institucions, els partits, la corrupció etc.) i analitza la seva situació actual (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 23/29 d’abril:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 1: partits i eleccions.

Materials: Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits.

Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 24/4 de maig:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 2: referendums, ILPs, etc.

Materials: Nota sobre la participació política més enllà dels partits.

Pràcticaanalitza l’evolució de les formes de participació institucionalitzades entre 1976 i l’actualitat i explica quin ha estat en relació a la democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 25/6 de maig:

Continguts: Participación política no institucionalizada.

Materials:

»  Política de movimiento: del antifranquismo al 15M

» Nota sobre la política contenciosa y el régimen del 78

Pràctica: identifica un moviment social qualsevol i fes  l’anàlisi de quines són les seves formes de protesta (repertori d’acció), les seves principals línies discursives i el seu desenvolupament temporal (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 26/11 de maig:

Continguts: Problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors.

Materials: Nota sobre les crisis del règim del 78.

Pràctica: partint de la gràfica a l’anterior nota i consultant eventualment a les enquestes del CIS, fes lanàlisi del què està passant amb la percepció dels partits polítics (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 27/13 de maig:

Continguts: Canvi de valors, postmaterialisme, identititats i gènere.

Materials: Nota sobre canvi cultural i la política

Pràctica: analitzar algun aspecte en el que s’estigui produïnt actualment una crisi del paradigma cultural sobre el que opera el règim del 78 (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)

Sessió 28/18 de maig:

Continguts: Comunicació política i participació democràtica: canvis estructurals actuals.

Materials: Nota sobre l’esfera pública i la democràcia.

Pràctica: descriu i explica amb dades que mostrin l’evolució de l’esfera pública en el sistema polític espanyol, els principals canvis experimentats en l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 29/20 de maig:

Continguts: Discurs polític i deliberació democràtica.

Materials: Nota sobre la disjuntiva: deliberació o interacció?

Pràctica: Busca i comenta algun exemple dels últims anys en el qual l’agitació de l’opinió pública hagi estat clau per la resolució d’un procés polític qualsevol (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)

Sessió 30/25 de maig:

Continguts:

Materials: 

Pràctica:

Sessió 31/27 de maig:

Continguts:

Materials: 

Pràctica:

Deja un comentario