Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Sep

17

2021-2022 Teoria Política I – UB


Programació del curs

[ Última actualització 21.11.2021 ]

Un total de 24 sessions, els dilluns de 10h00 a 12h00 i els dimecres de 8h00 a 10h00 entre el 20 de Setembre i el 22 de Desembre, a l’aula 29. Es tracta d’una visió de la teoria política des dels seus començament fins els inicis del món contemporani.

Avaluació continuada: un 50% de la nota resulta de l’examen final amb un (eventual) examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació d’un mínim de 2 pràctiques (25%+25%)  a fer d’entre totes les que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar, a l’aula i en paper, en data límit del 21 de desembre.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen.

Manual: Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament que no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures i la participació a l’aula on es forma el corpus de l’assignatura.

Aquests són alguns dels manuals de referència:

» ÁGUILA, R.; VALLESPÍN, F. (eds.). La democracia en sus textos. Madrid.: Alianza, cop. 1998

» ANTÓN, J. (ed.), Ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Tecnos, Madrid, 1998

» BOTELLA, J.; CAÑEQUE, C.; GONZALO, E. (eds.). El pensamiento político en sus textos : de Platón a Marx. Madrid : Tecnos 1994

» HAMPSHER–MONK, I. Historia del pensamiento político moderno : los principales pensadores políticos de Hobbes a Marx. Barcelona: Ariel, 1996

» SABINE, G.H., Historia de la Teoría Política. Fondo de Cultura Económica. México, 2006

» TOUCHARD, J., Historia de las Ideas Políticas. Tecnos, Madrid, 2004

» VALLESPÍN, F. (comp.). Historia de la teoría política. Madrid : Alianza, 2002, vol. 1.

.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

.

Sessió 1/20 de Setembre

Continguts:

Presentació i organització de l’assignatura. Què és la teoria política? Objecte i definició. En que consisteix? Quin és el seu encaix disciplinar en les ciències polítiques?

Audios de la sessió:

1ª part

2ª part

Capítol de referència:

» Vallespín, Fernando (1992): «Aspectos metodológicos en la Historia de la Teoría Política», pàgs- 19-49.

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor per les sessions 1 i 2

Materials:

» Vídeo de l’entrevista de Günter Gaus a Hannah Arendt

Pràctica: Comenta el video de Hannah Arendt, destacant quin es l’estatus de la teoria política respecte a la filosofia política, quina és la relació del teòric polític respecte a la política i altres elements continguts en les paraules de la te`òrica (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordeu que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 2/22 de Setembre

Continguts:

El mètode de la teoria. La pràctica teòrica. Conceptes bàsics. Textualisme, contextualisme i intencionalisme. Historicisme i presentisme. Història dels conceptes (Begriffsgeschichte). Mètode genealògic.

Audios de la sessió:

1ª part

2ª part

Capítol de referència:

» Vallespín, Fernando (1992): «Aspectos metodológicos en la Historia de la Teoría Política», pàgs. 19-49.

Materials:

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor (segona part de les corresponents a la sessió anterior)

Nota sobre les pràctiques: El comentari de text és la forma bàsica de pràctica pel que fa a la teoria política. De forma orientativa podeu consultar aquí com es fa un comentari de text.

.

I Part/Teoria política en el món antic

.

Sessió 3/27 de Setembre

Continguts:

Origens de la Teoria Política: bases institucionals de la polis. La Teoria Política en el context democràtic: quin suport teòric precisa la democràcia pel seu bon funcionament: isegoria i isonomia. Robert Dahl: condicions de la democràcia. Els sofistes. Tucídides i el Discurs fúnebre de Pericles: una defensa del sistema de govern d’Atenes.

Audios de la sessió:

1ª part

2ª part

Materials:

» Solana Dueso, José (2013): Los sofistas, Madrid: Alianza Universidad

» Tucídides, Discurso fúnebre de Pericles

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: Teoria Política a Grècia i Roma.

Pràctica:

Comentari del text de Tucídides, Discurs fúnebre de Pericles (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 4/29 de Setembre

Continguts:

La crítica filosòfica de la Teoria Política, 1: Platò. Context de la crisi de la democràcia: la mort de Sòcrates. La política com dimensió d’un sistema de pensament filosòfic. Epistemologia idealista (la sofística com doxa, la filosofia com episteme) i mètode socràtic (els diàlegs). Ontologia del dualisme trascendental: món de les idees i praxis política. Antropologia política del ciutadà: el basileus o rei-filòsof. La naturalització tripartita de l’ordre agrari. La forma de govern de la república (la Politeia). Les formes de govern ideals i imperfectes (pures i corruptes): les bases de l’anaciclosi.

Audios:

No es va grabar aquesta sessió

Materials:

» Capítol de García Gual (p.54-166): Historia de la Teoría Política de F. Vallespín. Plató a partir de la pàgina 117.

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: Teoria Política a Grècia i Roma.

Pràctica:

Comenta el següent fragment de la República (la Politeia) de Plató (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 5/4 d’Octubre

Continguts:

La crítica filosòfica de la Teoria Política, 2: Aristòtil. Una figura inmersa en les transformacions imperials de la Macedònia d’Alexandre Magne. Formació amb Platò. Sistema de pensament filosòfic en tensió amb les realitats polítiques del moment. El «gir empíric» cap a l’anàlisi concret de les formes constitucionals.La condició humana: «paraula» (logos) i no «veu» (phoné). L’home com animal polític (zoon politikon). La finalitat última de la polis i el perfeccionisme moral republicà. Formes de govern i teoria de l’anaciclosi.

Audios:

Materials:

» Capítol de García Gual (p.54-166): Historia de la Teoría Política de F. Vallespín. Aristòtil a partir de la pàgina 140.

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: Teoria Política a Grècia i Roma.

Pràctica:

Comentari dels següents fragments de La Política: pàgs. 27-30, 99-198 i 219-221 (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 6/6 d’Octubre

Continguts:

Història i dret: la teoria política romana. Els règims polítics, els seus equilibris i metamorfosis. Polibi de Megalòpoli i la teoria de l’anaciclosi. La «constitució» de l’Imperi global en el capitalisme i la noció contemporànea d’anaciclosi (Hardt i Negri).

Audios:

Materials:

» Hardt, M. y A. Negri (2000): Imperio, fragment sobre Polibi

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: Teoria Política a Grècia i Roma

Pràctica:

Escriu un breu assaig relacionant la teoria de Polibi amb la governança d’un món globalitzat (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 7/13 d’Octubre

Continguts:

Evitar l’anaciclosi, lograr l’estabilitat i l’equilibri polític de les formes de govern. Ciceró i la constitució mixta.

Audios:

Materials:

» Fragment de Cicero sobre les formes de govern

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: Teoria Política a Grècia i Roma

Pràctica:

Comenta el fragment de Cicero (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 8/18 d’Octubre

Continguts:

Contingència i providència en la fi de l’Imperi. Sèneca i l’Estoïcisme. Límit interior i exterior. El concepte clàssic de la llibertat republicana: la llibertat com a «no-dominació».

Materials:

» Sèneca, De la Ira.

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: Teoria Política a Grècia i Roma

Pràctica:

Llegeix De la Ira i comenta el capítol II del Llibre I amb especial atenció a l’importància de la contenció estoica (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

II Part/Teoria política de la primera modernitat

.

Sessió 9/20 d’Octubre

Continguts:

La secularització de la política i la fi de l’Edat Mitjana. La modernitat i la teorització de la política. Les ciutats-Estat d’Itàlia. Maquiavel.

Materials:

» Maquiavel, El Príncipe

» Maquiavel, Discursos sobre la década primera de Tito Livio

» Althusser, Louis: Maquiavelo y nosotros

» Skinner, Quentin: Maquiavelo

» Lefort, Claude: entrevista sobre Maquiavelo

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: la primera modernitat. Maquiavel i Hobbes.

Pràctica:

Fes el comentari dels següents fragments de Maquiavel (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 10/25 d’Octubre

Continguts:

El nacimiento de la sobirania moderna: Jean Bodin. La puissance y la restitución del plano de trascendencia tras la ruptura de la modernidad. El moderno Estado absolutista y su modo de legitimación.

Materials:

» Bodin, Los seis libros de la república

» [ Guía d’estudi ] Estudio preliminar de Pedro Bravo Gala (selecció en substitució de les notes del professor)

Pràctica:

Comenta el capítulo VIII del Libro I, «De la soberanía» p´ágs. 46-66 (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 11/27 d’Octubre

Continguts:

Leviathan i la variant contractualista de l’Estat absolutista: Thomas Hobbes. Les bases teòriques del liberalisme anglosaxon. El gir epistèmic de la Nuova Scienza. El mètode resolutiu-compositiu. L’antropologia política negativa. El contractualisme i Leviathan. La teoria política de l’individualisme possessiu (C.B. Macpherson)

Materials:

» C.B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo.

» Thomas Hobbes, Leviathan

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor: la primera modernitat. Maquiavel i Hobbes.

Pràctica:

Comenta els capítols XVII i XVIII de Leviatán (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 12/3 de Novembre

Continguts:

El iusnaturalisme i la teoria política moderna. El mètode de la dogmàtica. L’antropologia politica moderna: individu o simbiont? Hobbes versus Althusius. Sobirania i govern multinivell: les bases teòriques del federalisme.

Materials:

» Johannes Althusius, La Política

» UNAM, El iusnaturalismo moderno

» [ Guía d’estudi ] Fragments de Joaquín Abellan sobre Althusius (p. 19 i següents, punt 2)

Pràctica:

Comenta el fragment de La Política d’Althusius en relació a l’antropologia política de Hobbes (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 13/8 de Novembre

Continguts:

L’anomalia de Spinoza en el canon de la Teoría Política. El entendimiento como noción epistémica, metodológica y teórico-política. La democràcia absoluta ante el absolutismo monárquico. Ontologia i multitud, la imposibilidad de la reductio ad unum. La libertad como imperativo del ser.

Materials:

» Negri, Antonio: Spinoza ayer y hoy

» Spinoza, Tratado Político

» [ Guía d’estudi ] Capítol d’Atilano Domínguez sobre Spinoza

Pràctica:

Comenta el capítulo XI del Tratado político, «De la democracia» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

III Part/Teoria política de la segona modernitat

.

Sessió 14/10 de Novembre

Continguts:

La Revolució Gloriosa de 1688. El neixement del liberalisme: John Locke. La consolidació del paradigma de la modernitat. Continuitat i ruptura amb Hobbes. L’Estat i la societat civil. La llibertat negativa de la propietat i el mercat en el marc de la teoria política de l’individualisme possessiu (Mcpherson).

Materials:

» C.B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo.

» John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor

Pràctica:

Comenta en relació amb Hobbes, els capítols 2 i 8 del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 15/15 de Novembre

Continguts:

La teoria política anglesa i la revolució americana. Republicanisme i liberalisme (Bruce Ackerman). Poder i contrapoder en el debat sobre el federalisme. Hamilton, Jay i Madison versus Jefferson.

Materials:

» Hamilton versus Jefferson. Vídeo de la sèrie John Adams

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor

Pràctica:

Comenta el vídeo de la sèrie John Adams en el que es confronten les visions de Hamilton i Jefferson (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 16/17 de Novembre

Continguts:

L’Il·lustració francesa, 1: Montesquieu i l’esperit de les lleis. El liberalisme continental. Constitucionalisme i Estat de dret. La separació de poders. Descentralització.

Materials:

» Montesquieu, El espíritu de las leyes.

» Althusser. Montesquieu, la política y la historia.

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor

Pràctica:

Comentar els capítols del Esperit de les lleis (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 17/22 de Novembre

Continguts:

L’Il·lustració francesa, 2: Rousseau. El contracte social. La voluntat general.

Materials:

» Rousseau, El contrato social

» [ Guía d’estudi ] Notes del professor

Pràctica:

Comenta los capítulos 1 a 3 del libro I del Contrato Social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 18/24 de Novembre

Continguts:

La Revolució de 1789 i les fonaments de l’Estat nacional: Sieyès i Robespierre. Sieyès: el tercer Estat i la Nació. Robespierre i el perfeccionisme moral del republicanisme.

Materials:

» Emmanuel Sieyès, ¿Qué es el tercer Estado?

» [ Guía d’Estudi ] Introducción de Ramón Máiz

» Máiz, Ramón, fragmento sobre la idea de Nación en Sieyès

» Robespierre, Sobre los principios de moral política

» Labica, Georges: Robespierre. Una política de la filosofía

Pràctica:

Comentari de les pàgines 3-18 de Qué es el tercer Estado (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 19/29 de Novembre

Continguts:

El conservadurisme liberal conciliador de les élites més ellà de la Revolució de 1789: Stuart Mill, Tocqueville, Constant.

Materials:

» Tocqueville, Alexis, selección de textos

» Stuart Mill, John, Consideraciones sobre el gobierno representativo

» Constant, Benjamin, La libertad de los antiguos comparada a la libertad de los modernos

» [ Guía d’estudi ] Capítols V i VI del manual, dedicats a Tocqueville i Stuart Mill

Pràctica:

Comenta el capítol VIII de Consideraciones sobre el gobierno representativo o algun dels textos de Tocqueville (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

Sessió 20/1 de Desembre

Continguts:

El pensament del consevadurisme reaccionari: Edmund Burke. La reacció a la Revolució de 1798 i el paper de la «contrarrevolució» (Virno). Un pensament de la superació dels èxits de la revolució: contra-hegemonia, recuperació.

Materials:

» [ Guía d’estudi ] Capítol I, de J. Abellán, Reacciones a la Revolución Francesa.

Pràctica:

(no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 21/13 de Desembre

Continguts:

Primer feminisme: Mary Wollstonecraft. El problema de la Teoria Política i la perspectiva de gènere (Haraway). Canon de la Teoria Política, formats d’autoria i dones. Òptica feminista, canvis heurístics i hermènutics.

Materials:

» Mary Wollstonecraft, Vindicació dels drets de la dona

» Mary Wollstonecraft y Teoría King Kong

» [ Guía d’estudi ] María del Carmen Sáenz, Mary Wollstonecraft, referente feminista

Pràctica:

Comentar els capítols 4 i/o 12 de Vindicació dels drets de la dona (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 22/15 de Desembre

Continguts:

Consideracions preliminars sobre les utopies com artefactes teòrics per pensar la política. Les utopies de la modernitat: Moro, della Mirandola, Campanella. El Socialisme com a utopia. Socialisme utòpic: Fourier, Saint-Simon, Owen.

Materials:

» [ Guía d’estudi ] Rafael del Águila, El socialismo utópico, pàg. 66 i ss.

» Francisco Fernández Buey, La utopía frente al pensamiento utópico i Utopía.

Pràctica:

Comenta el capítol III de El falansterio, de Charles Fourier (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 23/20 de Desembre

Continguts:

Socialisme científic: Marx i Engels. El suport filosòfic de l’obra de Marx: els joves hegelians i el materialisme dialèctic. Filosofia de la història i materialisme històric: Manifest del partit comunista.  La critica de l’economia política: El Capital. La condició humana (ontologia del fer i homo faber) i l’explotació (la condició proletària). La concepció antagonista de la política i la lluita de classes. La Revolució i l’enderrocament de l’ordre burgés. Alienació i subjectivitat proletària. Lectura de la llibertat republicana com a emancipació. Més enllà de l’Estat nacional: el comunisme i la societat sense classes ni dominació.

Materials:

» Vídeo sobre la figura i pensament de Marx (disposa de subtítols en català i castellà)

» Video d’introducció didàctica al materialisme històric

» David Harvey Reading Marx’s Capital i David Harvey on Karl Marx (anglès)

» [ Guía d’estudi ] Ramón Máiz, Karl Marx: De la superación del Estado a la Dictadura del Proletariado

Algunes refer`ències bibliogràfiques:

Althusser, Louis: La revolución teórica de Marx i Para leer el capital, Siglo XXI.

Arendt, Hannah: Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, Editorial Encuentro.

Harnecker, Marta: Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo XXI.

Lenin, V. I.: El Estado y la revolución.

Martínez Marzoa, Felipe: La filosofía de El Capital de Marx, Taurus.

Negri, Antonio: Marx más allá de Marx, Akal.

Pràctica:

Comentari del primer capítol del Manifest Comunista (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Sessió 24/22 de Desembre

Continguts:

Anarquisme. Premises. Max Stirner i l’Únic i la seva propietat. Individualisme i llibertat. L’escisió a la Internacional: autoritaris i llibertaris. El paper de la classe obrera i l’Estat: Bakunin i l’Estat. Kropotkin i el suport mutuo.

Materials:

» Mijaíl Bakunin, Escritos de Filosofía Política

» Petr Kropotkin, El apoyo mutuo

» James Joll, Los anarquistas

» [ Guía d’estudi ] Capítol de José Álvarez Junco, La teoría política del anarquismo.

Pràctica:

Comenta el capítol VII de El apoyo mutuo (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times. Recordem que per poder optar a l’avaluació continuada, s’han d’entregar a l’aula i en paper un mínim de 2, abans el 22 de Desembre).

.

Deja un comentario