Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

09

CP1 Sociologia/Sessió 3


Sessió 3/13 d’Octubre [ work in progress – v. 1.0 ]

Continguts: El poder: naturalesa i definició. Cosa o relació? Extensió i expressió. Concepte i definicions. La definició clàssica de Robert A. Dahl. La concepció alternativa (Aristòtil): el poder com aspiració al bé comú.

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44.

Materials:

» El poder, vídeo de Michel Foucault.
»Lectura de Ramón Máiz: Poder, legitimidad y dominación (pàgs. 1-13).
»Podeu consultar també aquestes breus anotacions del professor sobre el poder.

Pràctica: comentari per escrit del vídeo (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Continuació del programa [ sessió 4, 15 d’Octubre ]

« Sessió precedent