Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

29

CP1 Sociologia/Sessió 8


Sessió 8/29 d’Octubre [ versió 1.0 ]

Continguts: State– i nation-building. La nació com a significant significat al llarg del temps (Greenfeld). Les revolucions socials i la política de la modernitat (Gellner): la nació troba l’Estat, neix l’Estat nacional (Breuilly, Foucault). La nació, «comunitat imaginada» (Benedict Anderson). El govern representatiu, el demos i la plurinacionalitat.

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials:

» Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25)
» Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared»

Pràctica: comentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt a espai i mig, lletra Times New Roman, entrega per mail al professor).

» Continuació del programa [ sessió 9, 3 de novembre ]

« Sessió precedent