Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

08

CP1 Sociologia/Sessió 1


Sessió 1/6 d’Octubre [ versió 1.0 ]

Continguts: Presentació de l’assignatura. La ciència i l’objecte de la política. El científic i el polític. Dos lectures d’un clàssic Weber: La política com a vocació (lectura de pàgs. 2-7, recomanat tot el text) i El polític i el científic (text complementari). Nocions bàsiques d’epistemologia, mètode i teoria. Subjectivitat i coneixements situats.

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «¿Qué es política?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 17-30.

Materials: A continuació algunes lectures recomanades i complementàries:

Pràctica: comentari dels fragments de Weber (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor que confirmarà recepció). Recordem que s’han d’entregar un mínim de 2, entregades abans el 14 de gener, per poder optar a l’avaluació continuada.

» Continuació del programa [ sessió 2, 8 d’Octubre ]

« Programació de l’assignatura