Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Nov

10

CP1 Sociologia/Sessió 11


Sessió 11/10 de novembre [ versió 1.0 ]

Continguts: 

Què és democràcia (i què no). Democràcia clàssica i moderna. Democràcia i Estat. Capacitat estatal, antagonisme i agonisme. Democratització versus desdemocratització. L’escala de la democràcia. Models de democràcia.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Tilly, Charles (2010): «Definiciones de democracia«, Democracia, Madrid: Akal, págs. 37-47.

Pràctica: pendent.

» Continuació del programa [ sessió 12, 12 de novembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 10