Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Jun

19

UB/Anàlisi polític i sistema polític espanyol


Manual de referència: Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens. Altres manuals són igualment útils pel seguiment general dels continguts.

Avaluació: 50% de la nota resulta de dos examens parcials (a celebrar la primera hora de les sessions 14 i 28 del programa de l’assignatura) o examen final; per totes dues opcions, mutuament excloents, es pot fer l’examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 1 a 3 pràctiques de totes les que es proposen a continuació.

Programa de l’assignatura: cada sessió disposa d’un contingut en el manual de l’asignatura (tot i que no necesariament coincident amb els capítols). A més, afegim aquí materials complementaris i notes per a pensar críticament els continguts.

 • Sessió 1/Presentació i introducció a la matèria. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…). Materials: El poder, vídeo de Michel Foucault. Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder. Pràctica: comentari per escrit del vídeo (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 2/Construcció de l’Estat a Espanya. El règim franquista: caracterització i «liberalització». Materials: Article de Juan J. Linz. Una nota sobre Estat, règim i sistema. Pràctica: «Quina de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis de Linz» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 3/La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Una nota sobre els règims polítics. Materials: Serie de TVE, La Transición. Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 4/La tercera onada de democratització: el context internacional en el canvi de règim. La instauració del règim del 78. Nota sobre els règims polítics. Materials: [ gràfica ] evolució dels règims democràtics al mòn. Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 5/L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Cojunctures transicionals i procés constituent. Nota sobre els processos de la transició. Pràctica: comentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transició espanyola i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 6/Constitució i poder constituent. Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.
 • Sessió 7/Estat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats. Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social. Pràctica: fer una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 8/Tipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat. Nota sobre el cap de l’Estat. Materials: Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart
 • Sessió 9/L’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió. Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic. Pràctica: com afecta el decret sobre l’estat d’alarma a la distribució del poder i l’articulació del poder polític? (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 10/Integració europea i globalització. Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania. Pràctica: amb motiu de la crisi del coronavirus els països membres de l’UE s’han dividit al voltant de buscar una alternativa de financiació. Explica en què consisteix, quins països estan a favor, quins en contra, quins àmbits de decisió es troben implicats en la presa de decisions i quins margens tenen els Estats membres (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 11/Participació política, qualitat democràtica i moviments socials. Nota sobre la participació i qualitat democràtica. Pràctica: en els últims temps hi ha hagut tot un seguit de moviments que s’han expressat als carrers. Tria un d’aquests moviments i exposa quines són les seves reivindaciones, els seus repertoris d’acció col·lectiva, els seus símbols, si aconsegueixen introduir els seus temes en l’agenda pública o fins i tot produir canvis legislatius (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 12/El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica. Nota sobre memòrica històrica i justicia transicional.
 • Sessió 13/Democràcia i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales. Nota sobre el parlamentarisme en España.
 • Sessió 14/Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78. Nota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.
 • Sessió 15/El poder executiu i l’administració. Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.
 • Sessió 16/L’organització territorial de l’Estat (Estat autonòmic, provincials, etc.). Nota sobre l’organització de l’Estat i la tensión entre centralització i descentralització.
 • Sessió 17/El nou problema de la territorialitat en Espanya. Nota sobre la qüestió territorial de l’Espanya vaciada. Pràctica: realitzar una breu diagnosi de quina ha estat l’evolució demogràfica de l’última dècada a les provincies (quines han perdut població i quines no) i quins conflictes i actors polítics han aparegut arran d’aquesta tendència (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 18/El poder judicial i l’organització de la justícia. La «judicialització de la política» i la «polítizació de la justicia». Nota sobre el poder judicial i la crisi del règim del 78.
 • Sessió 19/Drets i llibertats fonamentals en el marc del règim polític del 78. Nota sobre la pugna i consolidació dels drets. Pràctica: partint del debat sobre el dret a la mort digna, indica quin és l’estat actual de la qüestió, quins són els termes de la disputa política, quins actors hi són presents i quines són les seves posicions; indica i justifica igualment quin seria l’encaix en el marc de l’evolució de drets i llibertats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)
 • Sessió 20/Qualitat democràtica: entre la corrupció i la desafecció o la democratització. Nota sobre la la democratització i la qualitat democràtica. Materials: Lectura sobre les dificultats de mesurar la qualitat democràtica. Pràctica: busca indicadors sobre la qualitat democràtica del sistema político espanyol (caiguda de participació electoral, limitacions a la llibertat de premsa, percepció ciuidadana sobre la política, les institucions, els partits, la corrupció etc.) i analitza la seva situació actual (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 21/Participació política institucionalitzada, 1: partits i eleccions. Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits. Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 22/Participació política institucionalitzada, 2: referendums, ILPs, etc. Nota sobre la participació política més enllà dels partits. Pràctica: analitza l’evolució de les formes de participació institucionalitzades entre 1976 i l’actualitat i explica quin ha estat en relació a la democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 23/Participación política no institucionalizada. Materials: (1) Política de movimiento: del antifranquismo al 15M y (2) Nota sobre la política contenciosa y el régimen del 78. Pràctica: identifica un moviment social qualsevol i fes  l’anàlisi de quines són les seves formes de protesta (repertori d’acció), les seves principals línies discursives i el seu desenvolupament temporal (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 24/Problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors. Nota sobre les crisis del règim del 78. Pràctica: partint de la gràfica a l’anterior nota i consultant eventualment a les enquestes del CIS, fes lanàlisi del què està passant amb la percepció dels partits polítics (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 25/Canvi de valors, postmaterialisme, identititats i gènere. Nota sobre canvi cultural i la política. Pràctica: analitzar algun aspecte en el que s’estigui produïnt actualment una crisi del paradigma cultural sobre el que opera el règim del 78 (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)
 • Sessió 26/Comunicació política i participació democràtica: canvis estructurals actuals. Nota sobre l’esfera pública i la democràcia. Pràctica: descriu i explica amb dades que mostrin l’evolució de l’esfera pública en el sistema polític espanyol, els principals canvis experimentats en l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 27/Discurs polític i deliberació democràtica. Nota sobre la disjuntiva: deliberació o interacció? Pràctica: Busca i comenta algun exemple dels últims anys en el qual l’agitació de l’opinió pública hagi estat clau per la resolució d’un procés polític qualsevol (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • .