Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Feb

14

2024 Anàlisi Polític i Sistema Polític Espanyol


Sinopsi

En aquesta matèria volem aportar una visió actualitzada dels diferents elements polítics, històrics, jurídics, etc, que caracteritzen el sistema polític espanyol. Es tracta de oferir, per una banda, els continguts fonamentals i les eines teòriques, metodològiques, etc., d’anàlisi amb les quals evaluar la política espanyola. Per altra banda, es desenvolupa l’estudi dels components estructurals del règim i les seves tendències més recents, amb particular atenció al que està passant en els últims anys.
.
Per raons de comoditat i agilitat, en aquesta pàgina podreu trobar la programació i el dia a dia del programa de l’assignatura. Qualsevol modificació es trobarà aquí en primer lloc.
.
[ Aquesta pàgina és sempre un work in progressúltima actualització: 12.02.2024 ]
.

Programació del curs

Un total de 27 sessions, dimarts i dijous de 12h00 a 14h00, entre el 13 de Febrer i el 28 de Maig. En aquesta pàgina es poden consultar els continguts de cada sessió.

Avaluació

Dues són les modalitats d’avaluació possibles:

Avaluació continuada:

» Un 50% de la nota resulta de l’examen final amb un (eventual) examen de recuperació posterior.

» L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació d’un mínim de 2 pràctiques (25%+25%) a fer d’entre totes les que es proposen al llarg del curs.

Els continguts hauran de ser originals i ajustats al que es demana a la pràctica. Voluntariament es poden fer més de les dues pràctiques obligatòries. En aquest cas, la nota final de la part pràctica resultarà de les dues notes més elevades).

Les pràctiques s’hauran d’entregar, a l’aula i en paper (no es poden entregar per e-mail), en dates límit del 21 de març i 28 de maig.

La bona assistència i participació poden afavorir l’avaluació final de conjunt, especialment en els casos dubtosos o que aspiren a matrícula. Es recorda que l’assistència a classe és obligatòria.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un examen de recuperació.

Manuals

Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera introducció a la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament, no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

» Els manuals de referència són:

» Carlos García Rivero, Sistema Político Español

» Josep Reniu (Ed.): Sistema político español

.

Taula de sessions i continguts («syllabus»)

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions.

.

BLOC DE CONTINGUT I/Genealogia del sistema polític espanyol

.

Sessió 1/13 de febrer

ContingutsPresentació de l’assignatura: enfocament de la docència, definició de l’objecte d’estudi, etc. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…).

Materials

» Capítol de referència: «Introducción al estudio del sistema político español», en  Carlos García Rivero, Sistema Político Español

» Sobre el poder, vídeo de Michel Foucault.

» Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder i aquesta altra nota sobre els conceptes Estat, règim i sistema polític. Gràfic conceptual: Estat, règim i sistema polític.

Pràctica: comentari per escrit del vídeo de Foucault (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 2/15 de febrer

ContingutsState-building a la Península Ibèrica. La construcció geohistòrica del «Reino de España». Les aportacions de la sociologia històrica. El cas espanyol a la llum de les tesis de Charles Tilly sobre la formació dels estats.

Materials:

» Mapas del state-building peninsular.

» Capítol de referència: «La construcción del Estado en España (ss. XIX-XX)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Capítol del manual de Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

» Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu.

» Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid: Alianza Universidad.

PràcticaComentar el video de Charles Tilly a partir de l’anàlisi de la formació del Estado en España (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 3/20 de febrer

ContingutsNation-building i Estat nacional a Espanya. La idea de nació: enfocaments teòrics. Genealogia històrica. Disputes al voltant d’Espanya com constructe polític: uninacional o plurinacional, descentralització i recentralització, asimetrització i resimetrització, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «La construcción del Estado en España (ss. XIX-XX)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25)

» Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared»

» Viejo Viñas, Raimundo (2013): «El lugar de la nación en el discurso emancipatorio y la mutación contemporánea de la soberanía».

Pràcticacomentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 4/22 de febrer

Continguts: El règim franquista: caracterització i «liberalització». Debat teòric i conceptual: les autocràcies totalitària (i post-totalitària), autoritària, teocràtica i el sultanat. Importància del règim autocràtic precedent per les democratitzacions. L’autoritarisme més enllà de la instauració d’un nou règim democràtic.

Materials:

» Capítol de referència: «El Franquismo (1936-1974)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Juan J. Linz (1990): «Transiciones a la democracia».

Pràctica: «Quina variant de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis exposades per Linz» (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 5/27 de febrer

Continguts: La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Reforma o revolució? Transició. Teories del canvi de règim: sistèmiques, de la modernització, estructural-funcionalistes, d’actors, culturalistes, etc. Canvi de sistema (Systemwechsel) o Canvi en el sistema (Systemwandel). Categories del canvi: fluidessa, incertesa i contingència. Precondicions modernitzadores i institucionalitat democràtica emergent.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Serie de TVE, La Transición. El relat «oficial» del canvi de règim a Espanya.

» Rodríguez, Emmanuel (2015): Porqué fracasó la democracia en España. Una lectura crítica de la democratització.

» Nota sobre els règims polítics.

Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

________________

Sessió 6/29 de març

ContingutsLa tercera onada de democratització: el context global en el canvi de règim. Interacció elits/moviments: la llarga onada del antifranquisme. Liberalització i regime breakdown. Successió de conjuntures transicionals i definició d’actors. Canvi de règim i instauració del règim del 78.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» [ gràficaEvolució dels règims democràtics al món.

Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

________________

Sessió 7/5 de març

Continguts: Conjunctures transicionals i procés constituent. Instauració i tancament constitucional. L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Els límits del règim del 78 i la política de l’última dècada: crisi i canvi o crisi i superació? 15M, Procés, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre els processos de la transició.

» [ gràfica ] Conjunctures de la Transición

Pràcticacomentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transició espanyola i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

________________

Sessió 8/7 de març

Continguts: Constitució i poder constituent. La constitucionalització del poder constituent i les fisures més enllà del règim: l’obra inacabada de l’Estat autonòmic, la justícia transicional i la memòria històrica, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.

Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

BLOC DE CONTINGUT II/Estructura del sistema polític espanyol

_________________

Sessió 9/12 de març

ContingutsEstat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats (nacional, de dret, democràtic i social). La seva ampliació (de gènere, ecosistèmica, etc.).

Materials:

» Capítol de referència: «La forma de Estado: el Estado social y democrático de derecho», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social.

Pràctica: redacta una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 10/14 de març

ContingutsTipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat.

Materials:

» Capítol de referència: «La monarquía parlamentaria española», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre el cap de l’Estat.

» Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart

Pràctica: redacta una avaluació crítica sobre el cap de l’Estat indicant al menys tres factors positius i tres negatius respecte al que seria eventualment una rep´ública presidencialista (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 11/19 de març

ContingutsL’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió. Integració europea i transferències de sobiranies.

Materials:

» Capítols de referència: «Organización territorial del Estado», «Los Estatutos de Autonomía» i «Los gobiernos de las Comunidades Autónomas», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Tipologia de sistemes polítics federals (Agranoff)

» Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic.

» Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania.

» Nota sobre la qüestió territorial de l’Espanya buida.

» Nota sobre l’organització de l’Estat i la tensión entre centralització i descentralització.

Pràctica: escriu un assaig sobre com va afectar l’estat d’alarma a la distribució del poder i l’articulació del poder polític? Ha anat canviant respecte a la situació anterior? Com? (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 12/21 de març

Continguts: Democràcia representativa i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales. Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78.

Materials:

» Capítol de referència: «Arenas parlamentarias y dinámicas legislativas en España», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.

» Nota sobre el parlamentarisme a Espanya.

Pràctica: pendent (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Data límit d’entrega de la primera pràctica o pràctiques (mínim obligatori d’una)

__________________

.

PAUSA DE SEMANA SANTA

__________________

.

Sessió 13/4 d’abril

Continguts: El poder executiu i l’administració. Relacions executiu-legislatiu. El model de l’executiu fort.

Materials:

» Capítols de referència: «El gobierno» i «Las relaciones ejecutivo-legislativo», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.

Pràctica: pendent (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 14/9 d’abril

ContingutsEl poder judicial i l’organització de la justícia. La «judicialització de la política» i la «polítizació de la justicia»: el lawfare. El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica. Drets i llibertats fonamentals en el marc del règim polític del 78.

Materials:

» Capítol de referència: «Autonomía y organización en el sistema judicial español» i «El Tribunal Constitucional: supremo intérprete de la Constitución», eN Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre el poder judicial i la crisi del règim del 78.

» Nota sobre memòrica històrica i justicia transicional.

» Nota sobre la pugna i consolidació dels drets.

Pràctica: partint del debat sobre el dret a la mort digna, indica quin és l’estat actual de la qüestió, quins són els termes de la disputa política, quins actors hi són presents i quines són les seves posicions; indica i justifica igualment quin seria l’encaix en el marc de l’evolució de drets i llibertats (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Sessió 15/11 d’abril

Continguts: Participació política institucionalitzada, 1: sistema electoral. Evolució, tendències, crisis.

Materials:

» Nota sobre la participació i qualitat democràtica.

Pràctica: en els últims temps hi ha hagut tot un seguit de moviments que s’han expressat als carrers. Tria un d’aquests moviments i exposa quines són les seves reivindaciones, els seus repertoris d’acció col·lectiva, els seus símbols, si aconsegueixen introduir els seus temes en l’agenda pública o fins i tot produir canvis legislatius (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

BLOC DE CONTINGUT III/Actors i dinàmiques polítiques

_________________

Sessió 16/16 d’abril

Continguts: Participació política institucionalitzada, 2: partits i eleccions. Modalitats d’agència política: notables, partits, moviments. Participació i abstenció.  Anàlisi de l’abstencionisme. Organitzacions de partit. Llei de partits.

Materials

» LINZ J. J.; MONTERO, J.R., «The Party Systems of Spain: Old Cleavages and New Challenges», en Party Systems and Voter Alignments Revisited, Londres (Routledge), 2001.

» Núñez, Endika y Roke Álvarez Masso, Un mundo bipartidista que colapsó

» Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits.

Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/vide-o i bibliografia, entrega en paper a l’aula)..

_________________

Sessió 17/18 d’abril

Continguts: partits i sistema de partits; ideologies, tipologies i institucionalització, evolució del sistema de partits espanyol. Tendències actuals: fi del bipartidisme, subsistemes autonòmics i locals (municipalismes, nacionalismes, etc.), nous cleavages: extrema dreta, Espanya vaciada, etc.

Materials:

» video introductorio sobre los sistemas de partidos.
» tipología de sistemas de partidos de Duverger.

Pràctica: comenta algun dels dos videos anteriors en relació al sistema de partits espanyol (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

_________________

Sessió 18/25 d’abril

Continguts: Participació política institucionalitzada, 3: mecanismes de la democràcia directa. Referendums, ILPs (iniciativas legislativas populars), etc.

Materials:

» Cómo funciona una ILP

» Dades de participació als referendums

» Mapa de les consultes populars

Pràctica: Examina les dades dels referendums i comenta què passa amb la participació (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

_________________

Sessió 19/30 d’abril

Continguts: conflicte i representació, cleavages i política contenciosa, canvi social i partits.

Materials:

» Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits.

» Nota sobre l’evolució del sistema de partits

» ¿Vuelta al bipartidismo?

Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

_________________

Sessió 20/2 de maig

Continguts: Més enllà de la participació institucionalitzada en el règim polític. L’agència política de la democràcia (notables, partits i moviments). La política contenciosa (contentious politics).

Materials:

» Nota sobre la política contenciosa.

Pràctica: analitza l’evolució de les formes de participació institucionalitzades entre 1976 i l’actualitat i explica quin ha estat en relació a la democratització (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

_________________

Sessió 21/7 de maig

Continguts: Participación política no institucionalizada. Els moviments socials: enfocaments científics: estructures d’oportunitat política; cicles de protesta; estructures de mobilització, análisi de xarxes i mobilització de recursos; anàlisi de discurs i marcs interpretatius.

Materials:

» Enfocaments teòrics d’estudi dels moviments socials.

» Nota sobre la política contenciosa y el régimen del 78

Pràctica: identifica un moviment social qualsevol i fes  l’anàlisi de quines són les seves formes de protesta (repertori d’acció), les seves principals línies discursives i el seu desenvolupament temporal (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

_________________

Sessió 22/9 de maig

Continguts: Campanyes, cicles i onades. El caràcter fractal i cíclic de l’acció col·lectiva. Onades de mobilització a Espanya. Onades i democratització.

Materials:

» Política de movimiento: del antifranquismo al 15M

» Evolució cíclica dels moviments des del Franquisme fins avui.

Pràctica: pendent (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 23/14 de maig

Continguts: Comunicació política i participació democràtica: canvis estructurals en l’esfera pública. Mitjans de comunicació, discurs polític i deliberació democràtica. Canvi tecnològic i democratització.

Materials:

» Nota sobre la disjuntiva: deliberació o interacció?

» Nota sobre l’esfera pública i la democràcia

» Salto tecnológico y democratización

Pràctica: busca i comenta algun exemple dels últims anys en el qual l’agitació de l’opinió pública hagi estat clau per la resolució d’un procés polític qualsevol (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 24/16 de maig

Continguts: Qualitat democràtica: entre la corrupció i la desafecció o la democratització.

Materials:

» Lectura sobre les dificultats de mesurar la qualitat democràtica

» Nota sobre la la democratització i la qualitat democràtica

Pràctica: busca indicadors sobre la qualitat democràtica del sistema político espanyol (caiguda de participació electoral, limitacions a la llibertat de premsa, percepció ciuidadana sobre la política, les institucions, els partits, la corrupció etc.) i analitza la seva situació actual (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 25/21 de maig

ContingutsCultura política, 1. Problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors. Canvi de valors, postmaterialisme, identitats i gènere.

Materials:

» Nota sobre canvi cultural i la política

Pràctica: escriu un anàlisi sobre el què està passant amb la percepció dels partits polítics. Pots fer servir dades d’enquestes com el CIS o d’altres (indiqueu sempre les fonts). (Assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 26/23 de maig

ContingutsCultura política, 2. La dimensió cultural de la política. Conceptualització. Enfocaments teòrics. Problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors.

Materials:

» Nota sobre les crisis del règim del 78.

Pràctica: amb els indicadors del CIS, fes l’anàlisi del què està passant amb la percepció dels partits polítics en els últims anys (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

__________________

Sessió 27/28 de maig

ContingutsCultura política, 3. Canvi de valors. Materialisme i postmaterialisme (Inglehart). Identititats i polítiques: el cas del gènere.

Materials:

» Nota sobre canvi cultural i la política

Pràctica: analitzar algun aspecte en el que s’estigui produïnt actualment una crisi del paradigma cultural sobre el que opera el règim del 78; com per exemple la polarització partidista, el canvi en la percepció de les qüestions de gènere, etc. (assaig de 2.000 a 2.500 paraules, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times o arial, amb referències al text/video i bibliografia, entrega en paper a l’aula).

.

Data límit d’entrega de la segona pràctica o série de pràctiques (mínim 1)

Final de curs